Skip to content

Algemene voorwaarden Kom in de Kas
De onderhavige algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) zijn van toepassing op de door Kom in de Kas georganiseerde Kom in de Kas dagen 2023 (hierna Kom in de Kas 2023).

Algemeen
Kom in de Kas 2023 zal plaatsvinden op zaterdag 1 en zondag 2 april 2023.
Kijk voor de deelnemende locaties op www.komindekas.nl/waar.
De deelnemende kassen zijn op zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en/of op zondag van 11.00 tot 16.00 uur geopend. Op de website staan de juiste openingstijden per regio vermeld.
Een bezoek aan Kom in de Kas is gratis.
Bezoekers jonger dan 18 jaar zijn van harte welkom onder begeleiding van een volwassene.
Huisdieren zijn niet toegestaan.
Door uw bezoek aan Kom in de Kas gaat u akkoord met de voorwaarden en de huisregels die bij de ingang van de locatie hangen.
Iedere locatie kan een maximum aantal bezoekers (tegelijkertijd) ontvangen. Wanneer het maximum aantal bezoekers bereikt wordt, kan het zijn dat de bezoeker (tijdelijk) de locatie niet kan bezoeken.
Indien bepaalde omstandigheden het naar mening van Kom in de Kas noodzakelijk achten, is Kom in de Kas gerechtigd Kom in de Kas 2023 in te korten, af te gelasten dan wel een aangepast programma aan te bieden.
Op een aantal locaties worden foto’s en filmopnames gemaakt, die door ons alleen gebruikt worden op social media, de website en in promotiematerialen voor volgende Kom in de Kas dagen.

Aansprakelijkheid
Deelname en betreding van de locatie geschiedt voor eigen rekening en risico van de deelnemer.
Kom in de Kas en/of de betreffende ondernemer is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of samenhangt met Kom in de Kas 2023 tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van Kom in de Kas en/of de betreffende ondernemer.
Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid, gelden onverminderd voor door Kom in de Kas ingeschakelde vrijwilligers en door Kom in de Kas ingeschakelde toeleveranciers.

Slotbepalingen
Kom in de Kas behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen eenzijdig de voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Typ- en drukfouten voorbehouden.

Laatst gewijzigd op 13 februari 2023.

Back To Top